Orličky.com / Obec Orličky / Obecní úřad Orličky

Obecní úřad Orličky

Adresa:

Obec Orličky
Orličky čp. 176
561 55 Orličky


Úřední hodiny :

Pondělí:    15:30 - 18:00 hod.

 

Tel.:  465 649 222

E-mail:  podatelna@obecorlicky.cz

Webové stránky:  www.obecorlicky.cz

ID datové schránky:  e2za479

Bankovní spojení:  5615556155 / 2010, Fio Banka

IČ:  00279307

 

Zastupitelstvo obce:

starosta:  Vladimír Jenčovský   

                  tel.:  605 816 414  

                  mail:  starosta@obecorlicky.cz

 

místostarosta: Václav Vaníček

ostatní členové:

Eva Siatková

Radovan Hock

MUDr. Aleš Siatka

Mgr. Petra Bednářová

Bc. Anežka Černohousová

 

Účetní obce:

Eva Siatková , tel.:  465 649 222

mobil:  724271464

ucetni@obecorlicky.cz

 

 

 

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.   Název


 Obec Orličky

2.   Důvod a způsob založení


Obec Orličky vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí dle tohoto zákona: 

  • Obec Orličky je základní územní samosprávný celek České republiky.
  • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
  • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
  • Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony.
  • Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu obce Orličky, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

3.   Organizační struktura


  • Obec (organizace)
  • Zastupitelstvo
  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor

Obec je spravována Zastupitelstvem obce Orličky (dále jen zastupitelstvem obce), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo obce má celkem 7 členů a schází se podle potřeby cca 11x do roka. Jeho jednání jsou veřejná.

3.a Zřizované organizace

Základní škola a Mateřská škola Orličky, okres Ústí nad Orlicí - příspěvková organizace.

 

4.   Žádosti o informace


Obecní úřad je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Obecní úřad poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. písemně na adresu:
Obecní úřad Orličky
Orličky 176
561 55, Orličky
2. prostřednictvím podatelna@obecorlicky.cz jako přílohu k e-mailu

5.  Příjem žádostí a dalších podání


Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně.

Osobní předání žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí oprávech a povinnostech osob je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Orličky.